Početna - IZDVOJENO - Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora samo s jednom namjenom, Opatija
opatija
foto: grad opatija

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora samo s jednom namjenom, Opatija

U nastavku možete pročitati natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Opatiji. I ništa ne bi bilo čudno da se prostor ne može iznajmiti samo i isključivo za jednu namjenu, a to je  ekskluzivni butiq tekstila poznate robne marke Betty Barclay.

Ukoliko ste planirali otvoriti trgovinu ali niste još sigurni kakvu ovo je idealno riješenje koje ne zahtjeva nikakvo razmišljanje, Grad OPatija misli za vas.

Na temelju točke 5. stavka 1. članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14 i 34/15), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Predmet zakupa je sljedeći poslovni prostor u Opatiji:

1.  Maršala Tita 103/3 površine  42,00 m²

            –    stanje prostora:  uređen poslovni prostor,

–    namjena:  ekskluzivni butiq tekstila poznate robne marke Betty Barclay,

–    početni iznos mjesečne zakupnine: 4.217,85 kuna uvećano za iznos PDV-a,

–    trajanje zakupa:  5 godina

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

– osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

–  podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

– dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

– dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

– izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje.

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.

– izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

– izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),

– opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,

– predugovor s tekstom ugovora ili ugovor o distribuciji i prodaji robne marke (original ili ovjerene preslike) odnosno ispravu o žigu robne marke izdanu od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo ovjerenu kod javnog bilježnika ukoliko se radi o vlastitoj proizvodnji robne marke. Predugovor odnosno Ugovor može biti zaključen s ovlaštenim ekskluzivnim distributerom ili proizvođečem robe direktno. Ukoliko se Predugovor  ili Ugovor zaključe s ovlaštenim ekskluzivnim distributerom neophodno je priložiti Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji. U slučaju da je ugovor sklopljen na stranom jeziku, obvezan je prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

– dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećane za PDV. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

– potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7722 – OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

– najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostor može se pogledati dana 25.03.2016. godine (petak)  od 9,00 do 9,30 sati  kao i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA:

– pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom “ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, sa naznakom adrese prostora – NE OTVARATI” najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 11.04.2016. (ponedjeljak) 2016.godine  u 13,00 sati, u zgradi Grada Opatije – vijećnica, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.

Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.

Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Udari bure do 163 km/h na Kvarneru, zabijelio se Platak

Poremećaj koji se premješta preko naših krajeva donio je puno vjetra i za sada malo oborina. Bura je ojačala u ...