Početna - IZDVOJENO - Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora-Opatija
madona-opatija
Foto: FreePix.biz

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora-Opatija

Na temelju točke 5. stavka 1. članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12,  39/13, 5/14 i 32/14), gradonačelnik Grada Opatije raspisao je natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

 

   Predmet zakupa su sljedeći poslovni prostori:

 

  1. poslovni prostor u prizemlju zgrade Maršala Tita 110 u Opatiji -kancelarija površine  36,00 m² 

             –    stanje prostora:  uređen poslovni prostor,

–    namjena: kancelarija

–    početni iznos mjesečne zakupnine: 3.615,30 kuna uvećano za iznos PDV-a

–    trajanje zakupa: 5 godina

 

  1. poslovni prostor u Ulici maršala Tita 3 u Opatiji, površine 60 m² koji se nalazi u suterenu zgrade

–    stanje prostora:  uređen poslovni prostor,

–    namjena: buffet; radno vrijeme objekta istovjetno je radnom vremenu gradske uprave, a zakupnik je obvezan za potrebe protokola i drugih aktivnosti koje bi se odvijale van redovnog radnog vremena osigurati pružanje ugostiteljskih usluga .

Pružanje ugostiteljskih usluga primarno je namijenjeno potrebama zaposlenih djelatnika gradske uprave, kao i potrebama protokola, a pružanje usluga trećim osobama dozvoljeno je samo ukoliko se radi o strankama gradskih službi čije zadržavanje u poslovnom prostoru neće remetiti red i mir .

–    početni iznos mjesečne zakupnine: 900,00  kuna uvećano za iznos PDV-a

–    trajanje zakupa: 5 godina

 

  1. poslovni prostor na 1. katu zgrade Radnička 1, površine 47,00 m²

             –    stanje prostora: djelomično uređen poslovni prostor,

–    namjena: kancelarija

–    početni iznos mjesečne zakupnine: 4.719,98 kuna uvećano za iznos PDV-a

–    trajanje zakupa: 5 godina

 

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

– osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

–  podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

– dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

– dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

– izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje.

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa ponuđene 6-o mjesečne zakupnine uvećane za iznos PDV-a unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.

– izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

– izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

– izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca) za poslovne prostore pod rednim brojem 1 i 2,

–  opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati

– dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

– potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7722 – OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

– najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 17. prosinca (četvrtak)  2015. godine od 9,00 do 9,30 sati,-poslovni prostor pod brojem 1, od 10,00 da 10,30 sati poslovni proctor pod brojem 3 i od 12,00 do 12,30 sati poslovni prostor pod brojem 2, kao i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA:

– pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom “ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, sa naznakom adrese prostora – NE OTVARATI” najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 07. siječnja (četvrtak) 2016. godine  u 13,00 sati, u zgradi Grada Opatije – vijećnica, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu za poslovne prostore pod brojem 1 i 2, a u roku od 60 dana za poslovni prostor pod brojem 3.

Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.

Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...