Početna - IZDVOJENO - Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluka Gradskog vijeća od 03.08.2021. godine i Odluka Gradonačelnika od 23.03.2021. godine i 06.04.2021.  godine, Grad Opatija raspisuje

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

  1. PREDMET PRODAJE:
  1. k.č. 784/1 dvorište i kuća površine 2146 m2, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići

             Energetski razred: F.

Početna cijena:  3.075.069,00 kuna

Jamčevina: 307.506,90 kuna

Napomena:

            Kuća je prizemnica koja se nalazi na adresi Ičići, Brdo 2, a sastoji se od tri sobe, hodnika, kuhinje, wc-a, kupaonice, ukupne površine 77,15 m2.

  1. k.č. 385/3- dvorište od 19 m2 upisano u zk.ul.1192, k.o. Ičići

Početna cijena: 29.519,00 kuna

Jamčevina: 2.951,90 kuna

Napomena: Grad Opatija nije u posjedu nekretnine te će kupac biti dužan riješiti pitanje posjeda iste

  1. dio k.č. 138- livada od ukupno 946 m2, upisana u zk uložak 524 k.o. Pobri (nova izmjera), u površini od 15 m2 koji je označen na kopiji katastarskog plana izrađenoj po Geo Simčić d.o.o. od 04.08.2020. godine

Početna cijena: 10.619,00 kuna

Jamčevina: 1.061,90 kuna

Napomena:

            Grad Opatija će nakon što Kupac izradi parcelaciju predmetnog dijele nekretnine sukladno grafičkom prilogu izrađenom od strane Geo Simčić od 04.08.2020. godine o svom trošku i istu provede u katastru i zemljišnim knjigama izdati tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva nekretnine, a temeljem kojih će se Kupac upisati u zemljišnim knjigama kao vlasnik.

4. k.č. 462- donje selo, šuma, površine 117 m2, upisana u zk uložak 18, k.o. Ika – Oprić i k.č. 459-Put Perišići, šuma površine 470 m2, upisana u zk uložak 17,k.o. Ika- Oprić

Početna cijena: 166.219,00 kuna

Jamčevina: 16.621,90 kuna

Napomene:

U zk ulošku 17, k.o. Ika Oprić na k.č. 459, je uknjižena stvarna služnost -radi izgradnje infrastrukturne građevine rekonstrukcije DV20(35) kV LOVRAN-OPATIJA (izgradnja novog krajnjeg čeličnorešetkastog stupa), stupno mjesto površina od 49 m2, zračni vod površina od 7 zrak/m2, kabel površina 15 m2, a sve sukladno Situaciji trase na kopiji katastarskog plana kao dijela Elaborata nepotpunog izvlaštenja, od siječnja 2019.g, a koja služnost je uzeta u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Grad Opatija nije u posjedu dijela k.č. 459, k.o. Ika- Oprić na kojem je postavljena kamp kućica te se isti koristi od strane nepoznate osobe za sječu i držanje drva.

Kupac će biti u obvezi riješiti pitanje posjeda tog dijela k.č. 459, k.o. Ika- Oprić.

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, zajedno s eventualnim zateznim kamatama.

            Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.10.2021. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima se dostavlja do 01. rujna 2021. godine  putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA  – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

            Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

  1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

  1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

            -30 dana od zaključenja ugovora  za nekretnine pod točkom I. redni broj 1. i 4.

            – 15 dana od zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. redni broj 2. i 3.

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

            Ponude će se otvarati dana 06. rujna 2021. godine (ponedjeljak) u Vijećnici Grada Opatije (Maršala Tita 3, Opatija) u 13,00 sati.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretnine pod točkom I. redni broj 1., donosi Gradsko vijeće a za nekretnine pod točkom I. redni broj 2, 3 i 4. donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik  zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

                                                                                                                                             GRADONAČELNIK:

                                                                                                   Fernando Kirigin.,v.r.

Izvor: Grad Opatija

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Kastavski umirovljenici završili tečaj informatike

Dvadesetak članova Udruge umirovljenika i starijih osoba Kastav završilo je program informatičkog obrazovanja u organizaciji Zajednice tehničke kulture PGŽ-a. U ...