Početna - GASTRO KUTAK - Natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Poslovni prostor na adresi M. Tita 2

Na temelju članka 3. točke 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17 i 07/19) gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

           Predmet zakupa je poslovni prostor u Opatiji, na adresi M. Tita 2, površine 17,00 m²

 • stanje prostora:  potpuno uređen poslovni prostor,
 • energetski razred: B,
 • namjena: kancelarijski prostor
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 1.434,06 kuna uvećano za iznos PDV-a,
 • trajanje zakupa: 5 godina

            PONUDE MORAJU SADRŽAVATI: 

 1. Osnovne podatke o natjecateljima:
 • za ponuđača fizičke osobe (ime i prezime ponuđača, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka),
 • za ponuđača, pravnu osobu obvezu dostave podatka o pravnoj osobni (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika ponuđača, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB),
 1. podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,
 2. dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
 3. izjavu ponuđača da se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu na temelju čl. 132 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dokaz kojim dokazuje svoj status i izjavu da nema sklopljen ugovor o zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren,
 4. izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu dostaviti Gradu Opatiji solemniziranu bjanko zadužnicu fizičke osobe odnosno zakupnika pravne osobe i zakonskog zastupnika pravne osobe izdanu/e do iznosa koji pokriva petogodišnji iznos zakupnine s PDV-om,
 5. izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,
 6. izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,
 7. izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor potpuno uređen,
 8. izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru,
 9. opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,
 10. dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu). 

Jamčevina (garantni polog) uplaćuje se na račun Grada Opatije, IBAN: HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7811- OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 1.  Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            – najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Poslovni prostor može se pogledati dana 13. rujna 2019. godine (petak) od 9,00 do 9,30 sati i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            – pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, M. Tita 3, Opatija, sa naznakom “ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, M.TITA 2 – NE OTVARATI” najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 09,00 – 14,00 sati ili na Internet stranicama Grada (http://www.opatija.hr/hr/obrasci/).

            Javno otvaranje ponuda održati će se  25. rujna 2019. godine u 13,00 sati u zgradi Grada Opatije – vijećnica, M. Tita 3.

Uvođenje u posjed odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

GRADONAČELNIK

  Ivo Dujmić, ing.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Državni tajnik za sport Tomislav Družak posjetio Kastav

Na susretu je bilo govora i o važnoj ulozi sporta u krizi koju je izazvala pandemija koronavirusa Državni tajnik za ...