Početna - IZDVOJENO - Uloga Grada Rijeke u zbrinjavanju napuštenih životinja
Azil za pse

Uloga Grada Rijeke u zbrinjavanju napuštenih životinja

Temeljem podataka iznesenih u najavi  konferencije za medije koju su organizirale udruge Prijatelji životinja, Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Vis vitalis, Kira, Traži se prijatelj te Lunjo i Maza, službe Grada Rijeke iz Odjela za komunalni sustav i Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb upućuju sljedeće priopćenje kao odgovor na prozivke navedenih udruga, uz zamolbu onim medijima koji su pratili navedenu konferenciju da prenesu i ove informacije iz Grada Rijeke.

Problem  sustavnog zbrinjavanja napuštenih životinja tiče se nemogućnosti izgradnje azila u administrativnim granicama Grada Rijeke, ali ne zato što ga gradske službe ne žele izgraditi, nego zato što za takvu izgradnju ne postoji prostorna mogućnost. NaimeGrad Rijeka je još 1999. godine uvrstio u Urbanistički plan uređenja Pehlina izgradnju azila na području Pehlina u zoni prema dolini Škurinjske Drage, međutim u tijeku donošenja navedenog Urbanističkog plana, u Javnoj raspravi, mještani su uputili niz opravdanih primjedbi budući da je činjenica da se prema Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, azil za životinje treba smjestiti u udaljenosti 500 m od naseljenog mjesta. Slijedom toga, lokacija za azil na Pehlinu nije prihvaćena.

Kako u administrativnim granicama Rijeke ne postoji gradsko zemljište adekvatne veličine koje bi zadovoljilo uvjet udaljenosti od posljednjih kuća, jasno je da se ovakvo sklonište ne može planirati i izvesti na području Grada Rijeke.

Grad Rijeka je više puta javno objavljivao poziv za kupnju zemljišta na području drugih jedinica lokalne samouprave kako bi mogao pristupiti izgradnji azila, ali na natječaj nije bilo odaziva.

Upravo zato Grad Rijeka se obratio Primorsko-goranskoj županiji i iskazao spremnost za sudjelovanje u izgradnji azila za napuštene životinje na lokaciji na području PGŽ koja bi udovoljila navedenim propisima i na kojoj bi se izgradilo sklonište za životinje i to ne samo one s područja Rijeke nego i okolnih gradova i općina. Tako je 2003. godini, osmišljavanje i priprema projekta Centra za dobrobit životinja bila je povjerena Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje, a u 2011. godini daljnja provedba ovog projekta bila je povjerena Upravnom odjelu za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. Od 2012. godine, provedba ovog projekta je u nadležnosti Upravnog odjela za regionalni razvoj i infrastrukturu.

PGŽ je odredila lokaciju Centra za dobrobit životinja – Dolina u Općini Klana, nedaleko županijske ceste Viškovo-Marinići-Rijeka u neposrednoj blizini asfaltne baze Marišćina, ukupne površine oko 4 ha. Navedena lokacija, Dolina, udovoljava svim kriterijima kojima prostor za smještaj ovih sadržaja, prvenstveno skloništa za napuštene životinje, mora udovoljavati. Centar za dobrobit životinja projektiran je kao višenamjenski kompleks u kojem je predviđena izgradnja skloništa za nezbrinute pse i mačke, edukacijski i rehabilitacijski centar za djecu predškolskog i školskog uzrasta i osobe s posebnim potrebama, hotel za životinje, agiliti te poligon za školovanje službenih pasa.

Primorsko-goranska županija je slijedom toga 23. studenoga 2015. godine u Novom listu  objavila Javni poziv za iskaz interesa za izgradnju i gospodarsko korištenje objekata Centra za dobrobit životinja.

No nažalost, na objavljeni javni poziv nitko se nije javio.

Grad Rijeka, na žalost, ne može samoinicijativno graditi objekte na području drugih gradova i općina, ali se može na različite načine uključiti u sufinanciranje i biti partner u realizaciji. I Grad je, već nekoliko puta iskazao tu spremnost svjestan problematike nedostajućeg adekvatnog smještaja za napuštene životinje.

S druge strane, Grad Rijeka je temeljem natječaja poslove sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje, povjerio Veterinarskoj stanici Rijeka d.o.o.

A Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. izgradila je sklonište za životinje u Liču, koje ima odobrenje za rad izdano od nadležnog ministarstva tj. Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Izgradnjom navedenog skloništa Veterinarska stanica je ispunila zakonske uvjete, a time se ispunjavaju i obveze Grada Rijeke budući da Grad temeljem ugovora s Veterinarskom stanicom financira smještaj napuštenih životinja u ovom skloništu.  No, čak i bez obzira na to, Grad je svjestan da i dalje postoji velika potreba osnivanja i drugog skloništa za životinje većeg kapaciteta, u kojem bi se aktivirali i volonteri udruga koje se bave problematikom napuštanja životinja, što bi znatno pridonijelo razvoju svijesti javnosti o potrebi zaštite životinja. I Grad je, ponavljamo, spreman uključiti se u realizaciju toga.

Valja također naglasiti i da se svaka nova životinja koja je zaprimljena u sklonište u Liču i koja je prošla fazu izolacije, odnosno može biti dana na udomljavanje –  oglašava na Facebook stranicama Skloništa za životinje Lič.

Nadalje, Grad Rijeka, temeljem Javnog poziva za projekte/programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, kontinuirano već više od 15 godina sufinancira rad udruga koje skrbe o napuštenim životinjama u privremenim skloništima i koje brinu o slobodno živućim mačkama.

U 2016. godini na Javni poziv su se javile dvije udruge čiji će se projekti financirati s ukupno 40.000,00 kuna (Sterilizacija slobodno živućih mačaka “Uhvati steriliziraj i vrati” Udruge za dobrobit i zaštitu mačaka “Mijau” u iznosu od 20.000,00 kuna; Zaštita životinja Društva za zaštitu životinja Rijeka u iznosu od 20.000,00 kuna).

Što se tiče ugovora koji je temeljem javno objavljenog natječaja i okvirnog sporazuma sklopljen između Grada Rijeke i Veterinarske stanice Rijeka, taj je ugovor dostupan svima na zahtjev, a u njemu transparentno pišu poslovi koje Grad financira, a Veterinarska stanica Rijeka obavlja na području Grada Rijeke. Riječ je o sljedećim poslovima:

  1. Skupljanje napuštenih/izgubljenih, bolesnih,i/ili ozlijeđenih pasa, mačaka te ostalih životinja po dojavi građana ili nadležnih organa. U cijenu je uključeno stalno dežurstvo (radnim i neradnim danima), od 0 do 24 sata, suradnja s registriranim udrugama koje se bave zaštitom i pravima životinja i građanima u cilju zbrinjavanja životinja. U jediničnu cijenu uključeni svi troškovi prijevoza.

–       Hvatanje pasa/štenaca i dovoz do skloništa za životinje

–       Liječenje pasa/štenaca po potrebi

–       Smještaj 65 pasa x maksimalno do 60 dana

–       Smještaj štenaca

–       30 štenaca x maks. do 60 dana

–       Eutanazija i neškodljivo zbrinjavanje neudomljenih pasa/štenaca nakon 60 dana

–       Hvatanje mačaka i dovoz do skloništa za životinje

–       Liječenje mačaka po potrebi

–       Smještaj 36 mačaka x maksimalno do 60 dana

–       Sterilizacija mačaka izuzetih iz okoliša te povrat u isti

–       Eutanazija i neškodljivo zbrinjavanje neudomljenih mačaka nakon 60 dana

–       Hvatanje ostalih životinja (golub, galeb, jež, kornjača i ostalo), potrebito liječenje, dovoz do skloništa za životinje te povrat u okoliš

–       Hvatanje, dovoz do skloništa, Smještaj i zbrinjavanje ostalih napuštenih i izgubljenih životinja (konj, krava, koza, ovca i ostalo)

–       Hvatanje, dovoz do skloništa, smještaj i zbrinjavanje divljih životinja

–       Hvatanje, dovoz do skloništa, smještaj i zbrinjavanje strogo zaštićenih životinja

  1. Higijeničarska služba -skupljanje s javnih površina životinjskih lešina radi njihovog uništavanja, po dojavi građana ili nadležnih organa i uništavanje na propisani način, kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi i životinja te okoliš. U cijenu je uključeno stalno dežurstvo (radnim i neradnim danima), od 0 do 24 sata – intervencija, prijevoz do mjesta intervencije, povratak u tvrtku te neškodljivo zbrinjavanje.

–       Lešine malih životinja (do 10 Kg težine)

–       Lešine srednje velikih životinja (od 11 Kg do 50 Kg težine)

–       Lešine velikih životinja (od 51 Kg do 1000 Kg)

Iznos koji Grad plaća Veterinarskoj stanici Rijeka je 399.150,00 Kn (+ PDV) za sakupljanje napuštenih životinja i njihovo zbrinjavanje, te 95.000,00 Kn (+PDV) za  higijeničarske svrhe (sakupljanje pregaženih i uginulih životinja s javnih površina).

Obračun obavljenih usluga vrši se prema jediničnim cijenama gore popisanih poslova i stvarnim količinama.

I konačno, uspoređivati u okviru ove teme Grad Zagreb i Grad Rijeku, posve je neadekvatno. Naime, Grad Zagreb ima ujedno i status županije pa time na raspolaganju ima i veće ovlasti i više financijskih sredstava, ali i bitno veći prostor na raspolaganju.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...