Početna - IZDVOJENO - (FOTO) 12. sjednica Gradskoga vijeća Grada Opatije

(FOTO) 12. sjednica Gradskoga vijeća Grada Opatije

Na Sjednici Gradskoga vijeća vijećnicima je predstavljen Prijedlog Stručne podloge za izmjenu Prostornog plana Grada Opatije. Prijedlog je, u ime stručnog izrađivača, predstavila Katarina Knežević Jurić, a tema su prijedloga potencijalne lokacije budućeg reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, kompostane za biorazgradivi otpad i skloništa za životinje, koje zakonski treba odabrati prije pokretanja izmjena Prostornog plana.

Pregledom važećeg Prostornog plana Grada Opatije pronađeno je šest potencijalnih lokacija na kojima se mogu smjestiti planirani zahvati, od kojih je pet na području katastarske općine Vasanska, a jedna na području katastarske općine Puharska.

– Zakonska je obveza, za sada barem kroz postorno-plansku dokumentaciju, definirati lokaciju. Obzirom da Grad još nije izvršio tu obvezu inspekcijske su službe već donijele rješenja kojima se Gradu naređuje ispunjavanje zakonske obveze te su pokrenuti prekršajni postupci u kojima Gradu i gradonačelniku prijete visoke novčane kazne, kazao je gradonačelnik Kirigin.

Vijećnici su Prijedlog Stručne podloge primili na znanje, on je podložan izmjenama i dopunama, a gotov dokument će biti upućen na javno savjetovanje.

Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije izazvao je najveću pozornost vijećnika, osobito ukidanje Upravnog odjela za prostorno planiranje i njegovo spajanje s UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Prema gradonačelnikovu prijedlogu novog ustrojstva gradska uprava bi i dalje imala četiri upravna odjela od kojih će biti formiran i jedan novi – Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo. Nakon dulje rasprave, Prijedlog je prihvaćen većinom glasova.

– Ključ je u prvom čovjeku grada koji daje naloge pročelnicima i on određuje smjer rada. Dosadašnji Upravni odjel za prostorno planiranje ima svega tri djelatnika, a time što postaje Odsjek za prostorno planiranje unutar Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša ne umanjuje se djelokrug njegova rada. Prijedlog ustrojstva je usuglašen sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika, a ono što slijedi je sistematizacija radnih mjesta i određivanje koeficijenata pojedinih radnih mjesta. Konačni je cilj da gradska uprava nastavi raditi bolje i kvalitetnije za potrebe građana, poručio je gradonačelnik Kirigin.

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Opatije za modernizaciju javne rasvjete LED tehnologijom. Kreditor je HBOR, a iznos kreditnog zaduženja 8 milijuna kuna na rok otplate od 10 godina, uz 0,5% fiksne kamatne stope.

Gradsko je vijeće prihvatilo prodaju okućnice Vile Brunitzky, za koju je prispjela ponuda ponuđača tvrtke Grgić d.o.o. iz Rijeke po cijeni od  2.894.500,00 kuna, kao i nekretnine na k.č. 1089/2 u k.o. Opatija za kupnju koje je izabran najpovoljniji ponuđač Niko Ilić iz Austrije po cijeni od 3.854.607,00 kuna.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo kao i Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava za sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača za predškolsku godinu 2022./23. Predviđa se da se će kapacitet Dječjeg vrtića Opatija udovoljiti potrebama svih roditelja s područja Opatije koji zadovoljavaju uvjete. Ukoliko se okolnosti promijene, bit će potrebno omogućiti polazak predškolskih ustanova drugih osnivača, ostalih JLS-a i privatnih vrtića, a Grad Opatija će osigurati sredstva u iznosu razlike između ekonomske cijene i cijene koju plaćaju roditelji u DV Opatija.

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju učenika i studenata donosi novost vezanu uz uvjet dužine prebivališta na području Grada Opatije za učenika/studenta i članove obitelji. Sada će uvjet biti da student/učenik u trenutku podnošenja prijave mora imati prebivalište u Opatiji u trajanju od godine dana te da jedan/roditelj ima jednako dugo prijavljeno prebivalište. Stipendiju će sada moći dobiti i student koji mijenja fakultet nakon prve godine, ali pod uvjetom da je ostvario dovoljan broj bodova na prvom fakultetu, kao i studenti koji su na razmjeni preko ERASMUS programa.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...