Početna - IZDVOJENO - Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima, Opatija
grad opatija
foto: Grad Opatija

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima, Opatija

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/15), članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13) i Odluke od 11.10.2016. godine Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I  STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2016/2017.

    I. Grad Opatija dodjeljuje četiri vrste stipendija, i to:

1. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha

2. stipendije temeljem imovinskog statusa

3. stipendije za deficitarna zanimanja

4. stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

 

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

 

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik II.,III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,5 i više

– student u visini prosječne ocjene 4,5 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi te 4,0  i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa ima redoviti učenik II.,III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,0 i više

– student u visini prosječne ocjene 4,0 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i 3,5 te više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 45 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine

– da zadovoljava barem jedan od sljedećih uvjeta:

– da je član domaćinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

– da su prihodi za jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn, dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn, tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn, četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn, a ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se  člana uvećava za 600,00 kuna

 

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Pod članovima zajedničkog domaćinstva, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici, braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

 

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik /student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je ostvario opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,5 i više i

– da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

 

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Trogodišnji srednjoškolski program – CNC operater, slastičar, mesar, konobar, kuhar, zidar, limar

Sveučilišni studij – Strojarstvo, Elektrotehnika, Računarstvo, Fizika i matematika – smjer nastavnički, Brodogradnja, Rehabilitacija, Logopedija, Farmacija, Socijalni rad, Socijalna pedagogija, Biologija i kemija – smjer nastavnički, Geografija – smjer nastavnički, Glazbena pedagogija.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je student poslijediplomskog sveučilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više te

– kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

 

III. Prijave se podnose  na obrascima koji se mogu podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2016/2017. ŠKOLSKI/AKADEMSKI USPJEH

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2016/2017. IMOVINSKI STATUS

–  Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2016/2017. DEFICITARNA ZANIMANJA

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2016/2017. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

IV. Pristupnici za dodjelu stipendija uz prijavu prilažu sljedeće dokumente:

 

TABLICA PRIKAZA UVJETA I POTREBENE DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA

R.BR.

UVJET

POTREBAN PODATAK/ DOKUMENTACIJA

PODNOSITELJ

1

Državljanstvo Republike Hrvatske Preslika domovnice Svi

2

Prebivalište na području Grada Opatije za podnositelja i ostale članove zajedničkog domaćinstva Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva                                          OIB za sve članove zajedničkog domaćinstva – na predviđenom obrascu Svi

3

Redoviti učenik/student Potvrda o upisu u školu/visoko učilište za školsku/akademsku godinu 2016/2017. Svi

4

Student poslijediplomskog studija Preslika diplome posljednjeg prethodno završenog studija i/ili rješenje o akademskom priznavanju inozemne diplome Podnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij

5

Prosjek ocjena Preslika svjedodžbe/prijepis ocjena u prethodne dvije školske/akademske godine, odvojeno po godinama

*učenici II. razreda srednje škole – preslika svjedodžbe prethodne školske godine

Svi, osim podnositelja prijave za stipendiju za poslijediplomski studij

6

Prosjek ocjena Prijepis ocjena svih godina prethodno završenih studija, odvojeno po godinama Podnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij

7

Ostvareni ECTS bodovi Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodne dvije godine studija, odvojeno po godinama (ukoliko nije navedeno na prijepisu ocjena) Studenti

8

Socijalni uvjet Rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu Podnositelji prijave za stipendije temeljem imovinskog statusa

9

Uvjet prihoda  – Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za 2015. godinu                                                                – dokaz o ostvarenim prihodima u posljednjih 12 mjeseci – 10/2015-9/2016 (potvrda o isplaćenim plaćama, potvrda o isplaćenim mirovinama, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda škole/učilišta –ovisno o statusu osobe) – za sve članove zajedničkog domaćinstva Podnositelji prijave za stipendije temeljem imovinskog statusa

10

Visina školarine Potvrda o visini školarine Podnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij

11

Studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine Izjava ili druga odgovarajuća dokumentacija Podnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij
DODATNA DOKUMENTACIJA

12

Postignuća tijekom obrazovanja Priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s natjecanja, sudjelovanju na znanstvenim i stručnim projektima i skupovima, objavljenim znanstvenim i stručnim radovima, preporuka nastavnika i drugo

13

Doprinos zajednici Potvrda o volonterskom radu
 *za dokumente koji nisu na hrvatskom jeziku potreban je ovjereni prijevod

 

Radi utvrđivanja potrebnih činjenica moguće je tražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u roku navedenom u naknadnoj obavijesti.

V. Podnositelj može podnijeti prijavu za dodjelu više vrsta stipendije, ali je u prijavi dužan navesti vrstu stipendije koju želi ostvariti u slučaju da ostvari pravo na više vrsta stipendije.

 

VI. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom “Natječaj za stipendije”.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Opatije.

 

VII. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

 

VIII. Obradu prijava pristiglih na natječaj obavlja upravno tijelo nadležno za poslove obrazovanja te podnosi Gradonačelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od 30 dana od dana završetka roka za dostavu prijava.

Gradonačelnik utvrđuje konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u roku osam dana od primitka prijedloga liste kandidata.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije.

 

IX. Gradonačelnik će u Odluci o dodjeli stipendija odrediti konačan broj stipendija koje će se dodijeliti.

 

 

KLASA: 604-01/16-01/3

URBROJ: 2156/01-03-16-3

Opatija, 13.10.2016.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

(FOTO) U Opatiji održana Središnja kulturna manifestacija Ukrajinaca u RH

Jučer je u Centru Gervais održana XV. Središnja kulturna manifestacija Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj. Uoči svečanog programa, sudionici manifestacije prošetali ...