Početna - IZDVOJENO - Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/15), članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13, 3/18, 5/18-ispravak) i Odluke od 12.10.2019. godine Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I  STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

I. Grad Opatija dodjeljuje četiri vrste stipendija, i to:

1. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha,

2. stipendije temeljem imovinskog statusa,

3. stipendije za deficitarna zanimanja i

4. stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik II.,III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

            – učenik u visini prosječne ocjene 4,5 i više

            – student u visini prosječne ocjene 4,5 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi te 4,0  i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa ima redoviti učenik II.,III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

            – učenik u visini prosječne ocjene 4,0 i više

            – student u visini prosječne ocjene 4,0 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i 3,5 te više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 45 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine

– da zadovoljava barem jedan od sljedećih uvjeta:

            – da je član domaćinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

            – da su prihodi za jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn, dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn, tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn, četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn, a ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se  člana uvećava za 600,00 kuna

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Pod članovima zajedničkog domaćinstva, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici, braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je ostvario opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,5 i više i

– da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

 • Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program
  • Kuhar/ica
  • Konobar/ica
  • Slastičar/ka
  • Pekar/ica
  • Mesar/ica
  • Vozač/ica motornog vozila
  • Zidar/ica
  • Stolar/ica
  • Tesar/ica
  • Limar/ica
  • Keramičar/ka-oblagač/ica
  • CNC operater/ka
  • Bravar/ica
  • Monter/ka suhe gradnje
  • Soboslikar/ica ličilac/teljica dekorater/ka
  • Vodoinstalater/ka
  • Zavarivač/ica
  • Automehaničar/ka
  • Autoelektričar/ka
 • Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program
  • Medicinska sestra/tehničar opće njege
  • Dentalni/a asistent/ica
 • Sveučilišni studij
  • Računarstvo
  • Strojarstvo
  • Elektrotehnika
  • Medicina
  • Farmacija
  • Rehabilitacija
  • Logopedija
  • Brodogradnja
  • Građevinarstvo
  • Fizika i matematika – nastavnički smjer
  • Matematika – nastavnički smjer
  • Matematika i informatika – nastavnički smjer
  • Socijalni rad
  • Socijalna pedagogija
  • Biologija i kemija – nastavnički smjer
  • Geografija – nastavnički smjer
  • Glazbena pedagogija
  • Geodezija i geoinformatika
  • Kineziologija – nastavnički smjer
  • Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • Veterina

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je student poslijediplomskog sveučilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više te

– kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

III. Prijave se podnose  na obrascima koji se mogu podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. ŠKOLSKI/AKADEMSKI USPJEH

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. IMOVINSKI STATUS

–  Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. DEFICITARNA ZANIMANJA

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

IV. Pristupnici za dodjelu stipendija uz prijavu prilažu sljedeće dokumente:

TABLICA PRIKAZA UVJETA I POTREBENE DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA
    
R.BR.UVJETPOTREBAN PODATAK/ DOKUMENTACIJAPODNOSITELJ
1Državljanstvo Republike Hrvatske Svi
2Prebivalište na području Grada Opatije za podnositelja i ostale članove zajedničkog domaćinstvaIzjava o članovima zajedničkog domaćinstva                                          OIB za sve članove zajedničkog domaćinstva – na predviđenom OBRASCU    Svi
3Redoviti učenik/studentPotvrda o upisu u školu/visoko učilište za školsku/akademsku godinu 2020/2021.Svi
4Student poslijediplomskog studijaPreslika diplome posljednjeg prethodno završenog studija i/ili rješenje o akademskom priznavanju inozemne diplomePodnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij
5Prosjek ocjenaPreslika svjedodžbe/prijepis ocjena u prethodne dvije školske/akademske godine, odvojeno po godinama            *učenici II. razreda srednje škole – preslika svjedodžbe prethodne školske godineSvi, osim podnositelja prijave za stipendiju za poslijediplomski studij
6Prosjek ocjenaPrijepis ocjena svih godina prethodno završenih studija, odvojeno po godinamaPodnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij
7Ostvareni ECTS bodoviPotvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodne dvije godine studija, odvojeno po godinama (ukoliko nije navedeno na prijepisu ocjena)Studenti
8Socijalni uvjetRješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknaduPodnositelji prijave za stipendije temeljem imovinskog statusa
9Uvjet prihoda – Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za 2019. i 2020. godinu – za sve članove zajedničkog domaćinstva                                                                                                                  – dokaz o ostvarenim prihodima u posljednjih 12 mjeseci – 10/2019-9/2020 (potvrda o isplaćenim plaćama, potvrda o isplaćenim mirovinama, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda škole/učilišta – ovisno o statusu osobe) – za sve članove zajedničkog domaćinstva                                                     Podnositelji prijave za stipendije temeljem imovinskog statusa
10Visina školarinePotvrda o visini školarinePodnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij
11Studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarineIzjava ili druga odgovarajuća dokumentacijaPodnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij
 DODATNA DOKUMENTACIJA 
12Postignuća tijekom obrazovanjaPriznanja, diplome i potvrde o rezultatima s natjecanja, sudjelovanju na znanstvenim i stručnim projektima i skupovima, objavljenim znanstvenim i stručnim radovima, preporuka nastavnika i drugo 
13Doprinos zajedniciPotvrda o volonterskom radu 
  *za dokumente koji nisu na hrvatskom jeziku potreban je ovjereni prijevod 

Radi utvrđivanja potrebnih činjenica moguće je tražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u roku navedenom u naknadnoj obavijesti.

V. Podnositelj može podnijeti prijavu za dodjelu više vrsta stipendije, ali je u prijavi dužan navesti vrstu stipendije koju želi ostvariti u slučaju da ostvari pravo na više vrsta stipendije.

VI. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom “Natječaj za stipendije”.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Opatije.

VII. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

VIII. Obradu prijava pristiglih na natječaj obavlja upravno tijelo nadležno za poslove obrazovanja te podnosi Gradonačelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od 30 dana od dana završetka roka za dostavu prijava.

Gradonačelnik utvrđuje konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u roku osam dana od primitka prijedloga liste kandidata.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije.

IX. Gradonačelnik će u Odluci o dodjeli stipendija odrediti konačan broj stipendija koje će se dodijeliti.

KLASA: 604-01/20-01/5
URBROJ: 2156/01-03-20-3
Opatija, 19.10.2020.
GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing., v.r.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Novi prihodovni cenzusi i iznos jednokratne pomoći u Odluci o socijalnoj skrbi

Novost je i subvencija u iznosu 25 posto produženog boravka za djecu roditelja koji primaju dječji doplatak Grad Kastav uz ...