Početna - IZDVOJENO - Opatija: Prodaja nekretnina
grad opatija
web

Opatija: Prodaja nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka gradonačelnika od 29.06.2015. godine i 30.06.2015. godine, Grad Opatija  raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina.

Predmet prodaje su:

 

  1. 1. k.č. 369/2 – dvorište od 118 m2, upisana u zk uložak 1126, KO Ika – Oprić

Početna cijena:    65.554,90 kuna

Jamčevina:      6.555,49 kuna

 

  1. 30/360 dijela z.č. 1661/2- livada od 393 m2 upisana u zk uložak broj 2680, KO Veprinac

Početna cijena:   11.618,50  kuna

Jamčevina:  1.161,85 kuna

 

  1. 3. k.č.647/2 – pašnjak od 89 m2, upisana u zk uložak 14, KO Ika – Oprić

Početna cijena: 80.054,56 kuna

Jamčevina: 8.005,45 kuna

 

  1. 47/80 dijela grč. 39 od 130 m2, upisana u zk uložak 586, KO Pobri

Početna cijena: 86.246,50 kuna

Jamčevina: 8.624,65 kuna

 

  1. k.č. 814- dvorište od 12 m2, upisana u zk uložak 534, KO Mihotići

Početna cijena : 10.962,50 kuna

Jamčevina: 1.096,25 kuna

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

SADRŽAJ PONUDE: Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj:HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. kolovoza 2015. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom “NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA – NE OTVARATI”.

ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA: 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:  15 dana od zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu. Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

Ponude će se otvarati  24.07.2015. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik  zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...