Početna - GOSPODARSTVO - Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam u Opatiji
opatija
web

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam u Opatiji

Temeljem članka 16. Odluke o davanju stanova u najam (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 30/14), Gradonačelnik Grada Opatije objavio je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam. Evo što je potrebno:

1.Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam imaju građani ako ispunjavaju slijedeće uvjete:

1.1. da je podnositelj zahtjeva državljanin Republike Hrvatske,

1.2. da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području Grada Opatije,

1.3. da podnositelj zahtjeva za davanje stana u najam kao i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske:

– nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada Opatije ili Republike Hrvatske, kao ni stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske, odnosno ako su tu nekretninu prodali, darovali ili na bilo koji način otuđili,

– ne koriste stan u vlasništvu Grada Opatije bez valjane pravne osnove,

– nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

– ne stanuju u odgovarajućem stanu u vlasništvu roditelja ili supružnika roditelja.

1.4. da ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvarena u prethodnoj godini koja čine sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, ne prelaze iznose kako slijedi:

– za samca – 100 % posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva,

– za obitelj s dva i više člana: za podnositelja zahtjeva 100% prosječno isplaćene plaće, za drugog člana obitelji 70% prosječno isplaćene plaće, za trećeg i svakog sljedećeg člana obitelji 50% prosječno isplaćene plaće.

Uvjeti iz ove točke trebaju se zadovoljiti kumulativno.

 

 

2.Zahtjev za davanje stana u najam podnosi se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva u sredstvu javnog priopćavanja – Novom listu. Javni poziv biti će objavljen i na oglasnoj ploči Grada Opatije i na web stranicama Grada Opatije.  Zahtjev se predaje osobno u pisarnici Grada Opatije ili putem pošte preporučeno na adresu Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3.

Zahtjev se podnosi na obrascima kojeg zainteresirani mogu podignuti u pisarnici Grada Opatije, svaki radni dan u vremenu dok je Javni poziv otvoren, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati ili na web stranicama Grada Opatije.

3.Podnositelji zahtjeva dužni su uz zahtjev priložiti:

3.1. domovnicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice,

3.2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva s naznakom dužine prebivanja na području Grada Opatija,

3.3. izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva, izvadak iz matice vjenčanih za dokazivanje bračnog statusa odnosno izvadak iz registra životnog partnerstva,  kao i druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje odnos podnositelja zahtjeva sa članovima njegovog obiteljskog domaćinstva iz članka 3. stavak 3. Odluke o davanju stanova u najam (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o prebivalištu za izvanbračne partnere odnosno neformalne životne partnere, te izvadak iz matice rođenih za zajedničko dijete ako ga imaju,

3.4. ovjerenu izjavu da ne postoje zapreke za stjecanje prava na stan iz članka 3. stavak 1. točka 3. Odluke o davanju stanova u najam (tj. da ispunjavaju uvjete iz točke 1. podtočke 1.3. ovog Javnog poziva),

3.5. isprave o visini primanja članova obitelji odnosno životnog partnerstva (potvrda o ukupnim primanjima ovjerena pečatom i potpisana od poslodavca, te uvjerenje porezne uprave o visini neto prihoda za prethodnu godinu),

3.6. isprave kojima dokazuju pravo na bodovanje po mjerilima i kriterijima iz Odluke o davanju stanova u najam:

– sudjelovanje u Domovinskom ratu podnositelja zahtjeva ili status člana obitelji poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja (čl. 7. Odluke): potvrda Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova,

– dokaz da je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj (čl. 8. Odluke): presuda o razvodu braka, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, smrtni list bračnog druga, odluka o roditeljskoj skrbi ili druga odgovarajuća dokumentacija,

– podnositelj zahtjeva korisnik zajamčene minimalne naknade (čl. 9. Odluke): uvjerenje Centra za socijalnu skrb,

– zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji (čl. 10. Odluke):

  1. a) za utvrđeni invaliditet i kategoriziranoj osobi s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem: rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (t. 1., 2. i 3.),
  2. b) za postojanje kroničnih bolesti: mišljenje i nalaz odgovarajućeg liječnika specijaliste (t. 4.)

– status hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata podnositelja zahtjeva (čl. 11. Odluke): rješenje nadležnog tijela državne uprave o priznatom statusu ratnog vojnog invalida.

Podnositelj zahtjeva treba zahtjevu priložiti isprave kojima dokazuje pravo na bodovanje po mjerilima i kriterijima utvrđenim Odlukom o davanju stanova u najam na dan objave javnog poziva. Sve isprave podnose se u izvorniku ili kao ovjerene preslike.

4.Zahtjevi podneseni izvan roka neće se razmatrati.

Za nepotpune zahtjeve podnositelju će se odrediti dopunski rok od 8 dana da dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom.

Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima se dokazuju uvjeti iz točke 1. ovog Javnog poziva, a podnositelj zahtjeva u dopunskom roku ne upotpuni zahtjev, zahtjev će se odbiti. Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima se dokazuje pravo na bodovanje određenih okolnosti sukladno točki 3.6. ovog Javnog poziva, a podnositelj zahtjeva u dopunskom roku ne upotpuni zahtjev, izvršit će se bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koje nije dostavljen dokaz.

5.Temeljem pristiglih zahtjeva i izvršenog bodovanja, Gradonačelnik će na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam utvrditi prijedlog liste reda prvenstva.

Podnositelji zahtjeva mogu dati pisani prigovor na prijedlog liste reda prvenstva u roku od 8 dana po njenom isticanju na oglasnoj ploči Grada Opatija. Prijedlog liste reda prvenstva objavljuje se i na web stranicama Grada Opatije.

Nakon razmatranja prigovora gradonačelnik je dužan u roku od 30 dana utvrditi i objaviti konačnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam. Navedena Lista objavljuje se na oglasnoj ploči i stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Opatije. Lista reda prvenstva objavljuje se i na web stranicama Grada Opatije.

Lista reda prvenstva utvrđuje se za vrijeme od 4 godine.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Gradski vijećnici Grada Opatije podržali projekt rekonstrukcije i dogradnje Doma zdravlja

Gradski su vijećnici na svojoj jučerašnjoj 17. sjednici podržali Prijedlog Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja ...